Algemene voorwaarden

BIJLAGE 1: HUISHOUDELIJK REGLEMENT THE BRICK

  • The Brick behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te veranderen.
  • The brick is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van lessen of andere dienstverlening.
  • Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel.
  • Koffie, thee,fruit en water zijn gratis verkrijgbaar. Sportdranken kunnen tegen betaling ter plaatse gebruikt worden.
  • Het gebruik van handdoeken is omwille van hygiënische redenen verplicht in de gym alsook in de sauna. Handdoeken worden ter beschikking gesteld maar blijven steeds eigendom van The Brick.
  • Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in ordelijke staat achter gelaten te worden.
  • Roken is verboden in het gebouw. Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
  • Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym.
  • Kinderen tot 16 jaar zijn niet toegelaten in de trainingszone. De ouders dienen in het gebouw aanwezig te zijn en behouden de verantwoordelijkheid over het gedrag en welzijn van de kinderen.
  • The Brick kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement.

BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN THE BRICK
1.Het lidmaatschap
1.1 Niet-overdraagbaarheid
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op derden.
1.2 Misbruik Bij misbruik zal het lidmaatschap worden ingetrokken en stopgezet. Het betrokken lid dient in dit geval wel de nogverschuldigde maandelijkse lidmaatschapsbijdragen voor de lopende duur van de lidmaatschapsovereenkomst te betalen.
1.3 Betalingswijze
1.3.1 Lidmaatschapsbijdragen worden via domiciliëring maandelijks vooruit betaald, met uitzondering van de eerste maand. De lidmaatschapsbijdrage voor de eerste maand dient bij start van het lidmaatschap (i.e. bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst) aan The Brick te worden betaald. 1.3.2 De daaropvolgende maandelijkse bijdragen worden maandelijks vóór de vijfde van de maand via domiciliëring betaald.
1.3.3 The Brick biedt haar leden ook de mogelijkheid om het volledige bedrag voor de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen. In dergelijk geval wordt er geen domiciliëring opgestart. Bij ontvangst van het volledige bedrag wordt door The Brick een ontvangstbewijs aan het lid afgeleverd.
1.3.4 U bent bekend met het feit dat het lidmaatschap ingaat vanaf de dag van ontvangst van de eerste lidmaatschapsbijdrage. 1.3.5 Wanneer de maandelijkse domiciliëring ten onrechte wordt herroepen of stopgezet, behoudt The Brick zich hetrecht voor om zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van honderd (100) euro aan te rekenen. Wanneer de betaling van de maandelijkse lidmaatschapsbijdragen uitblijft, zal het verschuldigde bedrag aan lidmaatschapsbijdrage worden verhoogd met een schadebeding, ten belope van tien (10)% van het verschuldigde bedrag. The Brick behoudt zich in dergelijk geval ook het recht voor om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
1.4 Duur en opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst
1.4.1 De lidmaatschapsovereenkomt wordt gesloten voor een bepaalde initiële looptijd één (1) jaar of twee (2) jaar, afhankelijk van de gekozen formule.
1.4.2 De lidmaatschapsovereenkomst kan door het lid niet worden opgezegd tijdens de overeengekomen initiële looptijd, behoudens zoals bepaald in artikel 1.4.4.
1.4.3 Verlenging van de lidmaatschapsovereenkomst gebeurt stilzwijgend, m.a.w. indien u als lid uw lidmaatschapsovereenkomst niet uiterlijk één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst opzegt, wordt de lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor telkens een periode van één (1) maand. Opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan The Brick op het adres Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen of persoonlijk aan het onthaal. Onverminderd de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, kan het lid, na de stilzwijgende verlenging van een lidmaatschapsovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de lidmaatschapsovereenkomst opzeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
1.4.4 Uiterlijk één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan de lidmaatschapsovereenkomst geldig worden opgezegd en in dergelijk geval kan u als lid stoppen op het einde van de initiële looptijd. Opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan The Brick op het adres Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen of persoonlijk aan het onthaal.
1.4.5 Aan het einde van de lidmaatschapsovereenkomst gelden bij iedere verlenging de op dat moment geldendetarieven voor de tijdens de initiële looptijd gekozen formule. Deze tarieven zijn steeds te consulteren aan de balie van The Brick.
1.4.6 Een definitieve opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst tijdens de overeengekomen looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan met een doktersattest als bewijs of bij verhuizen buiten een straal van vijfentwintig (25) km van The Brick, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe woonplaats.
Materia Concept Gyms – Waalsekaai 57a-2000 Antwerpen – 0473/18.15.46 –info@thebrick.be – www.thebrick.be BTW BE0630789218 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) – Belfius: BE05 0689 0245 4075
1.4.7 Een tijdelijke opschorten van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte op basis van het door het lid voor te leggen doktersattest of om professionele reden met een door de werkgever ondertekende brief als bewijs. Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. Een opschorting geldt steeds voor een periode van minstens één (1) maand, startende op de eerste van een bepaalde komende maand en eindigend op de eerste dag van een daaropvolgende maand. De vervaldatum van het lidmaatschap wordt in dit geval verlengd en de financiële verplichtingen opgeschort met de duur van de tijdelijke opschorting en dit met een maximale duur van zes (6) maanden.
1.4.8 Het betrokken lid kan in geen geval beroep doen op restitutie van lidmaatschapsbijdragen.

2. Beperkte verantwoordelijkheid
2.1 U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om u hiertoe treffend te verzekeren. Noch The Brick, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen binnen de The Brick gym. The Brick voorziet lockers voor het opbergen van waardevolle goederen. De leden gebruiken deze lockers op eigen verantwoordelijkheid. De lockers worden gesloten met een sleutel. The Brick behoudt, in het geval van vermoeden van misbruik van deze lockers, zich steeds het recht voor om in aanwezigheid van het lid, de locker te openen.
2.2 Ieder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. Voor ongevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat The Brick zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelde of lasthebbers.
2.3 Noch The Brick, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend binnen de The Brick gym.
2.4 De aansprakelijkheid van The Brick is bovendien beperkt tot een bedrag gelijk aan de in de aan het schadegeval voorafgaande jaar door het lid betaalde lidmaatschapsbijdragen, met een maximum van duizend (1.000,00) EUR per schadegeval.

3. Privacy
3.1 Gegevensverwerking The Brick gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor volgende doeleinden: voor het beheren van het klantenbestand en deaangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor promotiecampagnes. Deze persoonsgegevens kunnen door The Brick tevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden, en kunnen voor deze doeleinden aan derden worden medegedeeld. U beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van directe marketing. Indien het lid niet wenst dat zijn gegevens in deze zin worden gebruikt, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@thebrick.be. The Brick deed als verantwoordelijke van deze verwerking aangifte bij de Belgische Privacycommisie, reg nr. 3.2 Cameratoezicht Teneinde de veiligheid, rust en orde te garanderen en ongewenst gedrag te voorkomen, maakt The Brick gebruik vancameratoezicht in de ontvangstruimte alsook in de trainingsruimtes. De leden worden hierop attent gemaakt bij hetbetreden van de gym en erkennen hiervoor ook hun toestemming te geven.

4. Varia
4.1 Veranderingen omtrent uw persoonlijk gegevens dient u schriftelijk door te geven aan het onthaal van The Brick.
4.2 Voor vragen omtrent uw lidmaatschap of vragen van financiële aard staat The Brick ter uwer beschikking tijdens deopeningsuren.
4.3 De lidmaatschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband staan met de interpretatie en de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

5. Personal Training
De diensten van deze personal trainers zijn niet in het lidmaatschap inbegrepen. De personal trainer is zelfstanding werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen.

In geval van lidmaatschap van een minderjarig lid dient een wettelijke vertegenwoordiger deze lidmaatschapsovereenkomst mee te ondertekenen.

Materia Concept Gyms
Waalsekaai 57a-2000 Antwerpen
0473/18.15.46
info@thebrick.be
www.thebrick.be
BTW BE0630789218 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
Belfius: BE05 0689 0245 4075